Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błudowie

 • 2022-04-13, 08:47
 • UM Młynary

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 12 kwietnia 2022r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błudowie, Błudowo 48 , 14-420 Młynary.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 6 oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj.Dz.U. 2021 poz.1428).
 2. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz.U. 2021 poz.1428), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
       a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Błudowie  
       b) 
  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
        – stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
        – stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,  
       c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
       – imię (imiona) i nazwisko,
       – datę i miejsce urodzenia,
       – obywatelstwo,
       – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
     d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
    e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
      f) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
       
  - dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. 2021 poz. 672), lub
       - dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
       - dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
     g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
       h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

       i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
       j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U 2021 poz. 289),
     k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz
  . U 2021 poz. 1633),
     l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

   m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
    n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U 2021 poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, 583), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2022 poz. 574, 583),
    o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem  e-mail  oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błudowie” w terminie do dnia 17 maja 2022r. do godz. 15.00. W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach.
 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pośrednictwem telefonu i adresu  e-mail podanego na kopercie oferty.

 

UM Młynary

Załączone pliki do pobrania (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe