Ogłaszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 112/18, obręb Młynary 05, gm. Młynary

  • 2022-07-29, 11:20
  • Dorota Jurkowska

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 112/18, obręb Młynary 05, gm. Młynary

1. Lokalizacja i opis nieruchomości, powierzchnia, nr KW i przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Miejsce położenia nieruchomości (opis)

Nr działki, pow. w m2

Księga Wieczysta i przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Cena wywoławcza

(netto)

 

Obręb: Młynary 05

 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka stanowi teren zielony, płaski, dogodny do zabudowy. 

Działka nie jest uzbrojona dostęp do energii elektrycznej i wody w niewielkiej odległości od granicy działki. Do nieruchomości można dojechać ulicą Staszica a następnie drogą szutrową. Okoliczne zabudowania to osiedle domków jednorodzinnych.

 

 

Nr 112/18

0,1410 ha

 

Nieruchomość posiada KW Nr EL1B/00017647/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Braniewie.

 

Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Młynary określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (nr terenu B.31.2.MN).

 

 

85 700,00 zł

 

(słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy  siedemset 00/100)

2. Wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, które wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 8 570,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt 00/100). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 1300 w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (kasa czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8ºº- 13ºº oraz środę 8ºº - 1400) lub na rachunek Gminy Młynary: PKO BP SA nr 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649. Wadium będzie zaliczone na poczet ceny nieruchomości dla oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za jej nabycie. Jeżeli oferent nie zgłosi się w ustalonym przez Urząd terminie do zawarcia umowy notarialnej to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi, a przetarg zostanie unieważniony. Oferent, który wygra przetarg nabywając nieruchomość zobowiązany będzie jednorazowo wpłacić zaoferowaną cenę netto, powiększoną o 23% podatku VAT a pomniejszoną o wpłacone wadium, w kasie lub na rachunek Gminy przed zawarciem aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu. Ponadto nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

3. Składanie ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy (sekretariat) z dopiskiem na kopercie „Przetarg na działkę nr 112/18, położoną w Młynarach obręb 05, gmina Młynary”. Do oferty należy dołączyć:

 - kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium,

 - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

4. Termin i miejsce części jawnej przetargu.

Część jawna (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 02 września 2022 r. o godzinie 1345 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, pokój „Sala Ślubów” I piętro.

5. Zastrzeżenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Młynary za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu.

6. Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości udziela się:  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach, ul Dworcowa 29, pokój nr 12 lub telefonicznie pod    nr 55 618 22 44.

Dorota Jurkowska

Zdjęcia (1)


Liczba wyświetleń: 1147

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe