Ogłaszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 285/1, miejscowość Rucianka, obręb Kurowo Braniewskie, gm. Młynary

  • 2022-07-29, 11:22
  • Dorota Jurkowska

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  jako działka 285/1, miejscowość Rucianka, obręb Kurowo Braniewskie,  gm. Młynary

1. Lokalizacja i opis nieruchomości, powierzchnia, nr KW i przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Miejsce położenia nieruchomości (opis)

Nr działki, pow. w m2

Księga Wieczysta i przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Cena wywoławcza

(netto)

 

Miejscowość: Rucianka

Obręb: Kurowo Braniewskie

Gmina: Młynary

 

Nieruchomość budynkowa położona w centrum wsi Rucianka, składająca się z prawa własności działki gruntu o pow. 102 m2 oraz znajdującego się na niej budynku gospodarczego o pow. zabudowy 89 m2 ; pow. użytkowa budynku 67,14 m2. Jest to obiekt po byłej hydroforni, wybudowany ok.1955r. metodą tradycyjną. Od kilkunastu lat jest nie użytkowany.

W sąsiedztwie zabudowy o charakterze mieszkaniowym, z dobrym dojazdem i dojściem do obiektu.

 

Nr 285/1

0,0102 ha

 

Nieruchomość posiada KW Nr EL1B/00013524/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Braniewie.

 

Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kurowo Braniewskie określona jest jako teren drogi krajowej klasy S (KS2/2).

 

 

13 600,00 zł

 

(słownie złotych: trzynaście tysięcy  sześćset 00/100)

2. Wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, które wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 1 360,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt 00/100). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 1300 w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (kasa czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8ºº- 13ºº oraz środę 8ºº - 1400) lub na rachunek Gminy Młynary: PKO BP SA nr 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649. Wadium będzie zaliczone na poczet ceny nieruchomości dla oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za jej nabycie. Jeżeli oferent nie zgłosi się w ustalonym przez Urząd terminie do zawarcia umowy notarialnej to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi, a przetarg zostanie unieważniony. Oferent, który wygra przetarg nabywając nieruchomość zobowiązany będzie jednorazowo wpłacić zaoferowaną cenę netto, powiększoną o 23% podatku VAT a pomniejszoną o wpłacone wadium, w kasie lub na rachunek Gminy przed zawarciem aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu. Ponadto nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

3. Składanie ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy (sekretariat) z dopiskiem na kopercie „Przetarg na działkę nr 285/1, położoną w Ruciance, obręb Kurowo Braniewskie, gmina Młynary”. Do oferty należy dołączyć:

 - kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium,

 - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

4. Termin i miejsce części jawnej przetargu.

Część jawna (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 02 września 2022 r. o godzinie 1245 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, pokój „Sala Ślubów” I piętro.

5. Zastrzeżenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Młynary za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu.

6. Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości udziela się:  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach, ul Dworcowa 29, pokój nr 12 lub telefonicznie pod    nr 55 618 22 44.

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 1210

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe