Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 183, obręb Kwietnik, gm. Młynary

  • 2022-10-18, 15:00
  • UM Młynary

 

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 183 położonej w obrębie Kwietnik  

         gm. Młynary 

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, że w dniu 21 listopada 2022 roku w tutejszym Urzędzie Miasta i Gminy nastąpiło rozstrzygnięcie pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Młynary, położonej w obrębie Kwietnik, gm. Młynary, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 183 o pow. 0,0600 ha posiadającej KW Nr EL1B/00020496/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Braniewie.

Na przetarg wpłynęła jedna kompletna oferta, zachowująca wymagane warunki.  Nie było osób niedopuszczonych do przetargu. 

 

Wynik przetargu:

            Cena wywoławcza nieruchomości: 2 000,00 zł (brutto)

            Cena osiągnięta w przetargu: 2 000,00 zł (brutto)

            

 

Nabywca: Izabela Łesyk

 

 

 

   Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
  /-/ Renata Wioletta  Bednarczyk

 

 

________________________________________________________________________________


 

 Młynary, dnia 18 października 2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 183, obręb Kwietnik, gm. Młynary

 

 

1. Lokalizacja i opis nieruchomości, powierzchnia, nr KW i przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Miejsce położenia nieruchomości (opis)

Nr działki, pow. w m2

Księga Wieczysta i przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Cena wywoławcza

(brutto)

 

Obręb: Kwietnik

Gmina: Młynary

 

Działka stanowi teren zielony, niezagospodarowany. Kształt wydłużonego prostokąta, teren w formie zagłębionego rowu, przylegającego bezpośrednio do drogi publicznej. Działka nie jest uzbrojona. 

 

 

Nr 183

0,0600 ha

 

Nieruchomość posiada KW Nr EL1B/00020496/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Braniewie.

 

Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kwietnik określona jest jako teren upraw polowych (nr terenu 04 R). Ponadto teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej „B”

 

 

2 000,00 zł

 

(słownie złotych: dwa tysiące 00/100) 

 

 

2. Wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, które wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 1300 w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (kasa czynna w poniedziałek i wtorek w godz. 10ºº- 13ºº oraz środę 10ºº - 1430) lub na rachunek Gminy Młynary: PKO BP SA nr 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649. Wadium będzie zaliczone na poczet ceny nieruchomości dla oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za jej nabycie. Jeżeli oferent nie zgłosi się w ustalonym przez Urząd terminie do zawarcia umowy notarialnej to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi, a przetarg zostanie unieważniony. Oferent, który wygra przetarg nabywając nieruchomość zobowiązany będzie jednorazowo wpłacić zaoferowaną cenę pomniejszoną o wpłacone wadium, w kasie lub na rachunek Gminy przed zawarciem aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu. Ponadto nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 

3. Składanie ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy (sekretariat) z dopiskiem na kopercie „Przetarg na działkę nr 183, położoną w obrębie Kwietnik, gmina Młynary”. Do oferty należy dołączyć:

 - kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium, 

 - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 

osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 

 

 

4. Termin i miejsce części jawnej przetargu.

Część jawna (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 r. o godzinie 1215 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, pokój „Sala Ślubów” I piętro.

 

5. Zastrzeżenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Młynary za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu.

 

6. Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości udziela się: 
 w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach, ul Dworcowa 29, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 55 618 22 44. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

 (-) Renata Wioletta Bednarczyk

 

 

 

 

 

 

 

UM Młynary

Liczba wyświetleń: 1299

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe