GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

  • 2023-03-07, 13:53
  • MGOPS Grzegorz Kisiel
 

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/233/2021 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 czerwca 2021 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021- 2024 Młynary, maj 2021

 
 

„Przeraża mnie nie przemoc nielicznych, lecz cisza wielu” Martin Luther King, WSTĘP Rodzina jest podstawową i niezastąpioną grupą, jedynym i niepowtarzalnym środowiskiem kształtującym osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań. Role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest tworzenie warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występowaniu postaw i zachowań aspołecznych, grożących patologiami, w tym przemocą domową. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na samorządy obowiązek tworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, prowadzenia poradnictwa i interwencji w przypadku jej zaistnienia, a także do prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. Mówiąc o przemocy należy pamiętać, jest ona zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym życiu. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Według definicji zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (członek rodziny osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób

 
 

dotkniętych przemocą”. Dlatego należy pamiętać, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną i seksualną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny. Rodzaje przemocy: 1. Przemoc fizyczna- jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia, lub pozbawienie jej życia. 2. Przemoc seksualna- to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych. 3. Przemoc psychiczna- to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu. 4. Przemoc ekonomiczna- to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. 5. Zaniedbanie- to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych. Wszystkie w/w formy przemocy wzajemnie się uzupełniają i przenikają, a każda z nich powoduje określone szkody na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym, wywołując cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doświadczają. Stosowanie przemocy w konsekwencji prowadzi do niskiej samooceny, poczucia bezsilności i bezradności, ciągłego niepokoju, depresji oraz chorób związanych z przewlekłym stresem. Szczególnie drastyczne skutki przemocy zauważa się u dzieci, gdyż krzywdzenie może zaburzyć ich funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia. Z uwagi na powyższe fakty konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku zapewnienia profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej zarówno dla ofiar przemocy jak i sprawców. Niezbędne wydają się także wszelkie akcja podnoszące edukacje społeczną w zakresie wiedzy o zjawisku przemocy oraz sposobach radzenia sobie z tym problemem. Podstawa prawna Program realizowany będzie w oparciu o następujące akty prawne: 1. ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U z 2020 r. poz. 218 z późn. zm). 2. ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z U. z 2020 r. poz. 1876 z

 
 

późn.zm.). 3. ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.) Program jest spójny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy, Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Młynary na lata 2016 2025 oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 1. Społeczne skutki przemocy Przemoc w rodzinie jest problemem społecznym. Osoby jej doznające nie są w stanie poprawnie funkcjonować w relacjach interpersonalnych, są wyizolowane i bezradne. Dzieci wychowywane w rodzinach, w których dochodziło do przemocy z dużym prawdopodobieństwem będą ujawniać zaburzenia zachowania, zachowania agresywne, powtarzać zaobserwowane zachowania w późniejszym życiu. Prawdopodobne jest również kontynuowanie schematu rodzinnego poprzez wybieranie agresywnego partnera. Przyczyn pozostawania w związku ze sprawcą przemocy jest wiele. Ofiary mogą być zastraszane przez partnera, który grozi im śmiercią lub śmiercią ich dzieci, jeśli prawda o przemocy wyjdzie na jaw; odczuwają lęk przed zemstą. Mogą być przekonane, że przemoc dotyczy tylko ich osoby, inni zaś nie mają takich kłopotów; czują się winne, często myślą, że gdyby były inne/lepsze to ataki agresji nie występowałyby. Ofiary najczęściej są przeświadczone, że nie zasługują na pomoc, że zasłużyły na taki los. Mogą być uzależnione od partnerów, którzy nierzadko są jedynymi żywicielami rodziny, co budzi obawą, że mogą nie być w stanie utrzymać siebie i dzieci. Wierzą, że w każdym małżeństwie występuje przemoc, że skutki przemocy są zbyt małe by komukolwiek o niej mówić. Uważają, że przemoc to sprawa wewnątrzrodzinna i nie powinny szukać pomocy na zewnątrz. Ofiary często tracą wiarę w pomoc, ponieważ w przeszłości okazała się mało skuteczna. Nie chcą złamać tradycji kulturowo-religijnych. Wolą utrzymywać małżeństwo nawet za cenę cierpienia, ze względu na wartości religijne lub tradycje kulturowe. Sprawcy przemocy w rodzinie natomiast stanowią grupę niejednorodna pod wieloma względami. Przede wszystkim różnicuje ich płeć. Mimo, iż przewaga liczebna wśród sprawców jest po stronie mężczyzn, nie można marginalizować sytuacji, w których sprawcami przemocy są kobiety. Stosowaniu przemocy często towarzyszy uzależnienie od alkoholu. Jak wynika z danych z procedur Niebieskiej Karty wśród sprawców dominują osoby uzależnione. Nie

 
 

oznacza to jednak, że każdy sprawca przemocy nadużywa alkoholu. Sprawcami przemocy są również osoby, których ten problem nie dotyczy. Nie istnieje bowiem żaden związek przyczynowy pomiędzy uzależnieniem, a stosowaniem przemocy. Alkohol sprzyja przemocy, ale jej nie powoduje. Przyczyny przemocy leżą gdzie indziej. Zachowanie sprawcy może być wynikiem tego iż: jest przeciążony problemami, silnymi emocjami, agresywnymi uczuciami, nie posiada umiejętności współżycia z drugim człowiekiem, brak mu wiedzy o drugim człowieku i życiu, brak mu wychowania i wykształcenia form współżycia w rodzinie, jest obciążony środowiskowo np. wzorcem bicia, przemocą, był wychowywany w tradycji i kulturze grupy społecznej, która akceptowała użycie siły we wzajemnych kontaktach, sam doznaje cierpienia (agresywne odreagowywanie), ma skłonności do sadyzmu, jest niedowartościowany, niezaradny życiowo, chce dominować nad partnerem, jest zazdrosny, zawistny. Sprawcy przemocy to osoby z różnym poziomem świadomości własnych agresywnych zachowań. wśród nich jednostki w początkowym stadium stosowania przemocy, mające poczucie złego, krzywdzącego zachowania oraz długoletni sprawcy z postawą zaprzeczenia i braku odpowiedzialności. Różna jest, tym samym, wśród sprawców przemocy motywacja do zmiany. 2. Założenia programowe Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Młynary zakłada realizację kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy jak i na edukowanie osób stosujących przemoc oraz korygowanie ich agresywnych postaw i zachowań, a także na edukację społeczności lokalnej w zakresie charakterystyki zjawiska przemocy w rodzinie oraz miejsc i form możliwej pomocy dla osób dotkniętych tym zjawiskiem lub będących jego świadkami. System pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową opiera się o diagnozę problemu przemocy domowej uwzględniającą skalę zjawiska, ofertę palcówek i instytucji w zakresie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, postawy, kompetencje i doświadczenia w zakresie pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową, możliwości i bariery podejmowania działań pomocowych. Kluczowe znaczenie ma praca zespołowa, koordynacja działań i współpraca. Dla podjęcia skutecznych działań pomocowych niezbędne jest kompleksowe podejście do sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina dotknięta przemocą, poprzez tworzenie sieci współpracy opartej na działaniu zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. Praca w zespole (grupach roboczych) daje możliwość uzyskania szerszej informacji o sytuacji ofiary, dyskusji nad problemem klienta, utworzenia

 
 

odpowiedniego planu pomocy i przede wszystkim pozwala podzielić zadania dla poszczególnych instytucji. Program zakłada realizację celów i kierunków działań, rozpoznanie zjawiska i jego lokalnych uwarunkowań, w drodze budowania i udoskonalania współpracy między instytucjami i specjalistami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pozwala to na wypracowywanie skuteczniejszych i bardziej efektywnych rozwiązań. 3. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Młynary Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Młynary została przeprowadzona w oparciu o dane statystyczne Zespołu Interdyscyplinarnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji i GKRPA i placówek Oświatowych. Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zbadania, jest tematem wstydliwym, często ukrywanym. Trudno jest w sposób jednoznaczny określić wielkość zjawiska przemocy na terenie gminy, w związku z występowaniem przemocy ukrytej, czyli toczącej się w rodzinie czy w szkole, ale nie ujętej w statystykach z powodu braku wiedzy na temat jej występowania. Program został opracowany w oparciu o materiały własne i dane statystyczne pozyskane od podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na terenie gminy Młynary przemoc najczęściej występuje w rodzinach najuboższych, jest powiązana z nadużywaniem alkoholu, niskimi dochodami, niskim poziomem wykształcenia, małą świadomością społeczną. Przypadki przemocy najczęściej występują w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. Zespół Interdyscyplinarny na terenie gminy Młynary działa od 2011r. i liczy 14 osób, w jego skład wchodzą m.in. przedstawiciele M-GOPS, Sszkół Podstawowych, Młynary i Błudowo, Przedszkola, Posterunku Policji, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciel stowarzyszenia GKRPA. Tab. 1 Liczba Niebieskich Kart w latach 2018-2020 (opracowanie własne) Liczba Niebieskich Kart 2018 2019 2020 Ogółem 26 22 13 w tym założonych przez: Policję 23 20 12 Pomoc społeczną 2 2 0 Ochronę zdrowia 0 0 0 Oświatę 1 0 0 GKRPA 0 0 1

 
 

Po przeprowadzonej analizie „Niebieskich Kart” można stwierdzić, że osobami pokrzywdzonymi są głównie kobiety. W większości przypadków pokrzywdzone zgłaszały przemoc fizyczną, psychiczną i inne rodzaje zachowań, w tym: niszczenie, uszkodzenia mienia, przywłaszczenia mienia, groźby karalne, znieważenia. W latach 2018-2020 wobec sprawców przemocy zostały podjęte poniższe działania. Tabela 2. Działania podjęte wobec sprawców przemocy podjęte w latach 2018-2020 (opracowanie własne GKRPA i Policja, ZI) Rodzaj działania skierowanego wobec sprawcy przemocy 2018 2019 2020 Skierowanie wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego 2 5 7 Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 4 6 2 Sprawcy skazani prawomocnym wyrokiem 4 6 2 Skierowanie do udziału w programie korekcyjno- edukacyjnym 23 17 11 Sprawcy, którzy nie podjęli współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym 0 0 1 Najczęściej sprawcami przemocy w rodzinie są osoby nadużywające alkohol. Mimo, że są kierowani przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego do udziału w programach korekcyjnych dla sprawców przemocy realizowanych corocznie przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, nie uczestniczą w nich gdyż jest to działanie dobrowolne. 4. Cele Programu Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Młynary powstał na podstawie wniosków z prac Zespołu Interdyscyplinarnego, obserwacji prowadzonych przez poszczególnych członków Zespołu w reprezentowanych przez nich placówkach oraz bieżącej analizy zjawiska przemocy w rodzinie. Celem Programu jest efektywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zmniejszanie jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym. Program zawiera zasady działania, cel główny i cele szczegółowe, wymienia realizatorów i adresatów programu, instytucje i organizacje współpracujące.

 
 

Cele, działania i zadania Programu będą podlegać ewaluacji i odpowiadać na potrzeby mieszkańców gminy Młynary, w zakresie przeciwdziałania występowania przemocy w rodzinie. Program ma istotne znaczenie dla realizacji celów polityki społecznej w skali lokalnej. Cel główny: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy. Program ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Został oparty na zasadach: - wzajemnej współpracy i współdziałania organów władzy publicznej, organizacji, środowisk oraz osób fizycznych. - szczególnej ochrony dzieci dzieci, poprzez udzielenie rodzinie wparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania i przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Cele szczegółowe: 1. Kontynuacja prac nad zmianą postaw mieszkańców wobec zjawiska przemocy w rodzinie. 2. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie. 3. Spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie. 4. Poszerzenie zasięgu edukacji w środowisku lokalnym. 5. Wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinom z problemem przemocy. 5. Realizatorzy Programu: a) Burmistrz Miasta i Gminy w Młynarach. b) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach. c) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; d) Szkoła Podstawowa w Młynarach e) Szkoła Podstawowa w B łudowie f) Sąd g) Służba Zdrowia h) Organizacja pozarządowa. 6. Adresaci Programu: a) rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy.

MGOPS Grzegorz Kisiel

Liczba wyświetleń: 499

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe