Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2023-04-19, 14:53
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 15:00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29.03.2023 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2039,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  3. likwidacji Szkoły Podstawowej w Błudowie, 
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga,
  5. zmieniająca uchwałę uchwała Nr LI/353/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyznawania i ustalania wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Młynarach.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/233349

       Przewodniczący

          Rady Miejskiej w Młynarach

                  /-/Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 477

Podziel się:


Pozostałe