Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2023-06-21, 14:59
 • Dorota Jurkowska
Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) zwołuję LVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz.  1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31.05.2023 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Młynary za 2021 r., debata nad raportem oraz udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania za 2022 r.
 8. Wykonanie budżetu za 2022 r.:
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2022 rok,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2022 rok,
  3. dyskusja nad sprawozdaniem,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Młynary wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2022 rok,
  5. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2022 rok wraz z opinią,
  6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2036,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  4. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
  5. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Młynarach,
  6. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/366/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod dresem: https://esesja.pl/242751   

Transmisja na żywo z obrad LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=--HzEK4qmgU

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

/-/ Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 574

Podziel się:


Pozostałe