Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2023-09-13, 16:52
 • Dorota Jurkowska
Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 20 września 2023 r. (środa) o godz. 15:00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28.06.2023 r., przyjęcie protokołu z LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 02.08.2023 r. oraz przyjęcie protokołu z LIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06.09.2023 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Debata na temat stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Młynary.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2036,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  3. zmieniająca uchwałę Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów,
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024,
  5. odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 165/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ojcowa Wola gmina Młynary,
  6. nieodpłatnego nabycia w formie darowizny przez Gminę Młynary nieruchomości oznaczonej jako działka nr 9/2 położonej w obrębie geodezyjnym 05 Młynary.
  7. zmieniająca Uchwałę Nr LVII/387/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28.06.2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/252415

Transmisja na żywo dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=jc9GlC_lxiU 

 

  Przewodniczący

          Rady Miejskiej w Młynarach

                                    /-/Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 250

Podziel się:


Pozostałe