Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BRGOiK.

 • 2023-09-13, 16:54
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BRGOiK.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że przedsesyjne XVI posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury w Młynarach odbędzie się 20 września 2023 r. (środa) o godz. 14 00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV posiedzenia Komisji, które odbyło się 28 czerwca
  2023 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2036,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  3. zmieniająca uchwałę Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów,
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024,
  5. odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 165/1 położonej w obrębie geodezyjnym Ojcowa Wola gmina Młynary,
  6. nieodpłatnego nabycia w formie darowizny przez Gminę Młynary nieruchomości oznaczonej jako działka nr 9/2 położonej w obrębie geodezyjnym 05 Młynary.
  7. zmieniająca Uchwałę Nr LVII/387/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28.06.2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

Materiały na komisję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/252409

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu,

Rozwoju Gospodarczego Oświaty i Kultury

/-/ inż. Regina Chabros-Dusza

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 335

Podziel się:


Pozostałe