Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2023-11-15, 13:53
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 22 listopada 2023 r. (środa) o godz. 15:00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20.09.2023 r.,
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Debata na temat stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Młynary.
 8. Rozpatrzenie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 na terenie Gminy Młynary.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2036,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku,
  4. przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2024,
  5. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2028”,
  6. zmieniająca uchwałę nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Młynary,
  7. zmieniająca uchwałę nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary,
  8. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  9. określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  10. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,
  11. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy,
  12. zmiany uchwały nr LVIII/390/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  13. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/262304

Link do obrad: https://www.youtube.com/watch?v=aioQP_wTR5U

          Przewodniczący

          Rady Miejskiej w Młynarach

                                   /-/Karol Jóźwiak

                

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 442

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe