Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BRGOiK.

 • 2023-11-15, 14:53
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BRGOiK.

Informuję, że przedsesyjne XLVII posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury w Młynarach odbędzie się 22 listopada 2023 r. (środa) o godz. 14 00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI posiedzenia Komisji, które odbyło się 22 września 2023 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2036,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
   w 2024 roku,
  4. przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2024,
  5. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2028”,
  6. zmieniająca uchwałę nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Młynary,
  7. zmieniająca uchwałę nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary,
  8. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  9. określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  10. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,
  11. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy,
  12. zmiany uchwały nr LVIII/390/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  13. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

Materiały na komisję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/262355

Przewodnicząca Komisji Budżetu,

Rozwoju Gospodarczego Oświaty i Kultury

/-/ inż. Regina Chabros-Dusza

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 101

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe