Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ostrzega o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego utrzymania budynków w okresie zimowym

  • 2023-12-05, 11:38
  • Źródło: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ostrzega o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego utrzymania budynków w okresie zimowym

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu:

 

Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą powodować duże straty materialne, a nawet zagrożenie zdrowia i życia. Jest to zdecydowany sygnał, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków.

Przypominam, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury.

 

W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń, zwracam się o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

 

Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Regularne wykonywanie przeglądów kominowych to nie tylko działanie na mocy obowiązującego prawa. Kontrola stanu przewodów wentylacyjnych i kominowych to kwestia ochrony zdrowia i życia mieszkańców. Regularne wykonywanie przeglądów to najlepszy sposób na to, by uniknąć pożaru lub zatrucia wskutek uwalniających się gazów. 

Niestety, na terenie powiatu i miasta Elbląg w ostatnich dniach doszło już do kilku zdarzeń  gdzie zły stan techniczny budynku i zalegający śnieg na dachu był przyczyną katastrofy budowlanej. Niedrożność przewodów kominowych i zły stan instalacji elektrycznej miał bezpośredni wpływ do pożaru w budynkach który doprowadził do śmierci użytkownika  budynku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu w w/w przypadkach wydał decyzję o wstrzymaniu użytkowania budynków.

 

Dlatego proszę o zachowanie szczególnej czujności i gotowości do współpracy na swoich terenach, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Wyciąg z przepisów:

  • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
  • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).
  • art. 61  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.)
Źródło: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu

Liczba wyświetleń: 297

Podziel się:


Pozostałe