Gmina Młynary - najlepiej rozwijająca się gmina.

  • 2023-12-07, 14:51
  • Dorota Jurkowska
Gmina Młynary - najlepiej rozwijająca się gmina. źródło: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

5 grudnia 2023 r. w Olsztynie zostały ogłoszone wyniki Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w którym Gmina Młynary odniosła imponujący sukces, zajmując zaszczytne pierwsze miejsce w Powiecie Elbląskim spośród 9 gmin oraz drugie miejsce w Województwie Warmińsko-Mazurskim spośród 33 gmin miejsko-wiejskich. W klasyfikacji ogólnej z wszystkich 116 gmin w województwie, Gmina Młynary zajęła 17 miejsce, awansując z 45 miejsca w ubiegłym roku.

Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, we współpracy z wojewódzkimi urzędami statystycznymi, pod patronatem Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem rankingu jest wskazanie i promowanie jednostek samorządowych, które wyróżniają się pod względem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. W badaniach uwzględniane są wszystkie gminy w województwie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Gminy nagrodzone zostały w następujących kategoriach: Lider Województwa, Gminy Miejskie, Gminy Wiejskie, Gminy Miejsko-Wiejskie oraz Lider Powiatu.

Oceny dokonała niezależna komisja na podstawie danych i analiz z GUS-u, według ściśle określonych kryteriów. Wysoko został oceniony rozwój ekonomiczny, inwestycje, działalność na rzecz ochrony środowiska, oświata, kultura i jakość życia mieszkańców (dochód na jednego mieszkańca).

Gmina Młynary znalazła się w gronie najbardziej dynamicznych i zrównoważonych jednostek samorządowych. Zajęcie drugiego miejsca w kategorii gmin miejsko-wiejskich to efekt nie tylko solidnej gospodarki, ale także troski o sprawy społeczne i środowiskowe.

Decydujący wpływ na osiągnięcie tego zaszczytnego rezultatu miało kila czynników.  Jednym z nich są realizowane w ostatnich latach inwestycje:

  1. strategiczne dla środowiska naturalnego takie, jak modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych i burzowych;  
  2. drogowe: Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach, Przebudowa drogi gminnej w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska, Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 509 i 505 w m. Młynary, Remont drogi powiatowej na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu, Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 ul. Grunwaldzka z drogą wojewódzką nr 509 ul. Elbląska w Młynarach.;
  3. komunalne: Zagospodarowanie terenu za Młynem oraz Doposażenie parku miniatur w Młynarach, Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2024), Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej, Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach.

Na inwestycje gmina pozyskała wielomilionowe dofinansowanie, bez którego nie można było by realizować zaplanowanych przedsięwzięć.

Na wysokim poziomie plasuje się również oświata, gwarantując naszym uczniom możliwość rozwoju w wielu dziedzinach nauki oraz zapewniając wyszkoloną kadrę pedagogiczną, co zostało potwierdzone wysokimi wynikami egzaminów ósmoklasistów.

Gmina Młynary udowodniła, że można skutecznie łączyć rozwój ekonomiczny z dbałością o społeczność lokalną i otaczające środowisko.

Warto podkreślić, że ranking ten, nie tylko wskazuje liderów w poszczególnych kategoriach, ale również stanowi inspirację dla innych jednostek samorządowych. Sukces naszej gminy jest dowodem na to, że zrównoważony rozwój można osiągnąć poprzez działania na wielu płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego oraz dzięki umiejętnościom dobrego menagera, jakim jest Burmistrz naszej gminy.

                                                                                                                                 UMiG Młynary

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 650

Podziel się:


Pozostałe