Zawiadomienie o zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2023-12-13, 15:58
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LXII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 20 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 listopada 2023 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok:
  1. odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036,
  2. odczytanie projektu Budżetu na 2024 r,
  3. odczytanie opinii komisji i wniosków radnych (opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok, opinii Komisji Rewizyjnej do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok, opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok),
  4. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury oraz Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok,
  5. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036 oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok,
  7. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na 2024-2036 rok,
  8. uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2036,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,
  6. ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Młynary,
  7. szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  8. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz usług sąsiedzkich,
  9. planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2024 rok,
  10. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2024 rok,
  11. nadania nazwy ulicy „Łąkowa” w miejscowości Młynary
  12. zaliczenie drogi do kategorii dróg publicznych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Materiały na Sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/268266

Link do obrad: https://www.youtube.com/watch?v=0uiCDAQ-btM

:Przewodniczący

          Rady Miejskiej w Młynarach

                                 /-/Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 402

Podziel się:


Pozostałe