Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BRGOiK.

 • 2023-12-13, 16:02
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BRGOiK.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że przedsesyjne XLIX posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury w Młynarach odbędzie się 20 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 14 00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII posiedzenia Komisji, które odbyło się 6 grudnia 2023 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2036,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,
  6. ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Młynary,
  7. szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  8. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz usług sąsiedzkich
  9. planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2024 rok,
  10. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2024 rok,
  11. nadania nazwy ulicy „Łąkowa” w miejscowości Młynary,
  12. zaliczenie drogi do kategorii dróg publicznych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

Materiały na komisję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/268282

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu,

Rozwoju Gospodarczego Oświaty i Kultury

/-/ inż. Regina Chabros-Dusza

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 133

Podziel się:


Pozostałe