Niewidzialne dla oczu, kluczowe dla środowiska i mieszkańców

 • 2024-03-13, 15:24
 • UM Młynary
Niewidzialne dla oczu, kluczowe dla środowiska i mieszkańców

W dniu 13.03.2024 r. podpisano umowę z Panem Cezarym Pyzakiem pełnomocnikiem firmy: Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowego Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo”.

W ramach zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa wraz z robotami budowlanymi, obejmującymi:

 • budowę grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej o długości ok. 1755 m oraz tłocznej
  o długości 55 m wraz z 23 przyłączami o długości 323 m w m. Młynary i Zaścianki;
 • budowę sieci wodociągowej o długości około 670 m oraz przyłącza wodociągowego
  o długości około 16 m w m. Błudowo.

W tym samym dniu podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji powyższego zadania z Panem Jarosławem Pawłowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Obsługi Inwestycji  „EKO – SYSTEM” Jarosław Pawłowski.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie: 2 073 904,94 zł.

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie: 1 866 534,00 zł.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że wyżej wymieniona inwestycja jest kontynuacją innych zrealizowanych już przedsięwzięć inwestycyjnych na rzecz ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Młynary.

W 2023 roku zakończyła się realizacja zadania wieloletniego pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2023)”.

W ramach zadania wykonano pełną dokumentację techniczną wraz z dokumentacją aplikacyjną umożliwiającą pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inwestycja polegała na budowie zbiorników retencyjnych ścieków surowych  i oczyszczonych wraz z modernizacją TBR-TOG i infrastruktury towarzyszącej oraz instalacją fotowoltaiczną. W ramach robót budowlanych wybudowano również nowy budynek socjalno-techniczny wraz z drogami dojazdowymi
z kostki brukowej betonowej.

Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2023 wyniósł 8 998 889,00 zł.

Inwestycja została dofinansowana w ramach następujących programów:

 • w kwocie 5 841 046,47 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa,
 • w kwocie 2 673 269,45 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Fundusz Inwestycji Lokalnych.

W tym samym roku zakończyła się realizacja kolejnego kluczowego zadania wieloletniego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych  w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko Warszewo”.

W ramach zadania wykonano sieci wodociągowe wraz z przyłączami w następujących miejscowościach:

 • Warszewo – sieć wodociągowa o długości 620 m,
 • Nowe Monasterzysko – siec wodociągowa o długości 358 m,
 • Błudowo i Stare Monasterzysko – sieć wodociągowa o długości 1740 m,
 • Nowe Sadłuki – sieć wodociągowa o długości 1170 m,
 • Młynarska Wola i Broniszewo – sieć wodociągowa o długości 2753 m.

W ramach zadania została również wybudowana kontenerowa stacja podnoszenia ciśnienia w m. Błudowo, na działce nr 216/14 obręb Błudowo.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 934 951,70 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowane w kwocie 951 351,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacje typu  „Gospodarka wodno-ściekowa”.

W 2023 roku zrealizowano również zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarneji burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach”. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o długości 107,89 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 80,36 m oraz sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o długości 114,89 m na działce nr 191/29 obręb 04 Młynary, gmina Młynary.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 183 720,86 zł.

Wykonanie robót budowlanych zostało dofinansowane w kwocie 134 803,75 zł w ramach Projektu Nr PR/1/081/2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

UM Młynary

Liczba wyświetleń: 705

Podziel się:


Pozostałe