Zapytanie ofertowe na świadczenie w 2022 r. usług w formie pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym dla kobiet i/lub mężczyzn kierowanych przez Gminę Młynary

  • 2022-01-19, 10:38
  • MGOPS Grzegorz Kisiel

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. nr 1843 t.j. ze zm. ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług / robót budowlanych.

 

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach zaprasza
 

do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2022 r. usług w formie pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym dla kobiet i/lub mężczyzn kierowanych przez Gminę Młynary.

 

CPV:

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

 

1. Zamawiający:

Nabywca: Gmina Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary NIP: 578-31-09-418 Odbiorca: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach, ul. Dworcowa 25, 14-420 Młynary.

 

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2022 r. usług w formie pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym dla kobiet i/lub mężczyzn kierowanych przez Gminę Młynary.

Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia oraz warunki kierowania i pobytu w mieszkaniu chronionym muszą być zgodne art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020.1876 t.j. ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822).

Istotne elementy min.

1)koszt pobytu w mieszkaniu wraz z usługą opiekuńczą ,pracą socjalną,sprzątaniem,praniem,pomocą w  nabyciu i realizacji recept

2)koszt całodziennego wyżywienia

3)opieka pielęgniarska np.zmiana opatrunków,wykonywanie iniekcji domięśniowych i dozylnych zleconych przez lekarza lub koszt dowozu na takie zabiegi

4)koszty przyjazdu po klienta .

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób wynosić będzie do 1 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – o 1 osobę więcej.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających
z świadczonych usług.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej miejsca w mieszkaniu chronionym odbywać się będzie na podstawie skierowania oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki. Miejsce świadczenia usług: województwo warmińsko - mazurskie. Oferty z woj.: pomorskie, podlaskie mazowieckie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej części zapytania.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Od 02 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

 

4. Inne istotne warunki zamówienia

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. nr 1843 t.j. ze zm.) na podstawie art.4 pkt 8.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,

3) pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia ,

4) spełnia standardu podstawowych usług zgodnie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020.1876 t.j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822).

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia
ww. warunki –
oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 

Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Kryterium oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

 

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 80%

Odległość Zamawiającego od Wykonawcy: 20%

 

Obliczanie kryterium ceny:

najniższa cena

Liczb punktów = ------------------------------------ x 80

cena badanej oferty

 

Obliczanie kryterium odległości mierzona w kilometrach według najkrótszej trasy nawigacji samochodowej:

Odległość od Młynar poniżej 90km – 20%

Odległość od Młynar od 90km do 110km – 10%

Odległość od Młynar powyżej 110km – 0

 

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania poprawek.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jadwiga Piekarska, tel. (55) 248 67 20.

 

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy wg załączonego wzoru druku ,, OFERTA’’.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ,,Zapytanie ofertowe na usługi pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym’’.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 1, pocztą, na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach, ul.Dworcowa 25, 14-420 Młynary
lub elektronicznie na adres: [email protected] (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „OFERTA” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

a) formularz ofertowy,

b) wzór umowy.

 

6. Termin złożenia oferty.

 

Ofertę złożyć należy do dnia 01.02.2022 do godz. 14.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Kierownik MGOPS w Młynarach
/-/ mgr Jadwiga Piekarska

 

Pliki do pobrania.

Wzór umowy.odt

Formularz ofertowy .odt

 

MGOPS Grzegorz Kisiel

Liczba wyświetleń: 2517

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe